Vợ không có tên trong di chúc có được nhận thừa kế di sản nhà đất hay không?

Căn cứ vào Điều 644 Bộ Luật Dân Sự năm 2015 quy định về Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau: Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ trường hợp thuộc đối tượng từ chối nhận di sản theo Điều 620 Bộ Luật Dân Sự năm 2015 và thuộc đối tượng không được quyền hưởng di sản theo Điều 621 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con thành niên mà không có khả năng lao động.

=> Như vậy: Trường hợp người vợ (không có tên trong di chúc của chồng), thì vẫn được chia thừa kế từ phần đất do chồng để lại cho cho những người thừa kế trong di chúc. Khi đó, người vợ sẽ được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. Do vậy, để xác định được 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật là bao nhiêu thì cần phải xem xét hàng thừa kế thứ nhất của người để lại di chúc có bao nhiêu người ( Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết  điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ Luật Dân Sự năm 2015, sau đó chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và lấy 2/3 của suất thừa kế đó.

Địa chỉ: Văn phòng Luật sư Quang Thái, số 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Website: luatsuquangthai.vn

Email: tuvan@luatsuquangthai.vn

Điện thoại: 0903. 91 67 91
EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!Twitter!Twitter!
Đánh giá: 32 bình chọn, 0/10