Văn bản pháp luật - Tư vấn luật đất đai - Luật sư lĩnh vực nhà đất RSShttp://luatdatdai.vn/Tư vấn luật đất đai - Luật sư lĩnh vực nhà đất RSSFri, 19 Jul 0154 17:21:42 +0000Tư vấn luật đất đai - Luật sư lĩnh vực nhà đấtNghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cưhttp://luatdatdai.vn/nghi-dinh-so-1012015nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-cai-tao-xay-dung-lai-nha-chung-cu-253-a8idMon, 03 Jun 2019 16:27:09 +0000Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hộihttp://luatdatdai.vn/nghi-dinh-1002015nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-phat-trien-va-quan-ly-nha-o-xa-hoi-252-a8idMon, 03 Jun 2019 16:25:11 +0000Nghị định 104/2014/NĐ-CP của Chính phú quy định về khung giá đấthttp://luatdatdai.vn/nghi-dinh-1042014nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-khung-gia-dat-251-a8idMon, 03 Jun 2019 16:20:51 +0000Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấthttp://luatdatdai.vn/nghi-dinh-472014nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-250-a8idSat, 01 Jun 2019 12:24:10 +0000Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phú quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nướchttp://luatdatdai.vn/nghi-dinh-462014nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-249-a8idSat, 01 Jun 2019 12:22:08 +0000Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phú quy định về thu tiền sử dụng đấthttp://luatdatdai.vn/nghi-dinh-452014nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-thu-tien-su-dung-dat-248-a8idFri, 31 May 2019 10:54:50 +0000Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phú quy định về giá đấthttp://luatdatdai.vn/nghi-dinh-442014nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-gia-dat-247-a8idFri, 31 May 2019 10:36:04 +0000Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013;http://luatdatdai.vn/nghi-dinh-432014nd-cp-ngay-15-thang-5-nam-2014-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dat-dai-2013-246-a8idSat, 25 May 2019 09:58:52 +0000Nghị định 99/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật nhà ở;http://luatdatdai.vn/nghi-dinh-992015nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-luat-nha-o-245-a8idSat, 25 May 2019 09:52:45 +0000Luật thuế sử dụng dất phi nông nghiệp 2010http://luatdatdai.vn/luat-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-2010-243-a8idSat, 25 May 2019 09:09:14 +0000Thông tư số 07/2015/ TT-NHNN ngày 25/06/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng
Thông tư này quy định về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.]]>
http://luatdatdai.vn/thong-tu-so-072015-tt-nhnn-ngay-25062015-cua-ngan-hang-nha-nuoc-quy-dinh-ve-bao-lanh-ngan-hang-242-a8idWed, 02 Jan 2019 14:36:06 +0000
QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN, LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
Thông tư này quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ để xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật đất đai và các Khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến sử dụng đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.]]>
http://luatdatdai.vn/quy-dinh-ve-ho-so-va-trinh-tu-thu-tuc-tiep-nhan-luan-chuyen-ho-so-xac-dinh-nghia-vu-tai-chinh-ve-dat-dai-cua-nguoi-su-dung-dat-241-a8idWed, 02 Jan 2019 11:00:23 +0000
Luật kinh doanh bất động sản năm 2014
Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.]]>
http://luatdatdai.vn/luat-kinh-doanh-bat-dong-san-nam-2014-240-a8idFri, 28 Dec 2018 16:42:59 +0000
Luật nhà ở năm 2014
Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.]]>
http://luatdatdai.vn/luat-nha-o-nam-2014-239-a8idFri, 28 Dec 2018 16:40:47 +0000
Luật đất đai năm 2013
Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.]]>
http://luatdatdai.vn/luat-dat-dai-nam-2013-238-a8idFri, 28 Dec 2018 16:38:37 +0000